Jsme v tom s vámi!

Cestovní pojištění a COVID-19

S námi jste pojištění i pro případ, že vás na vašich cestách bude trápit Coronavir.

Všem pojištěným z pojistných smluv cestovního pojištění platných a účinných
v době trvání tohoto příslibu, které obsahují pojištění léčebných výloh
v zahraničí, poskytneme nad rámec ujednání pojistných podmínek pojistné plnění
z pojistných událostí:

• léčebné výlohy v souvislosti s onemocněním covid-19 i v zemích, které jsou
státním nebo jiným veřejným orgánem (např. Ministerstvem zahraničních věcí
ČR) označeny za země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy covid-19;
toto pojistné plnění však neposkytneme v zemích s extrémním rizikem
nákazy (označených v rozcestníku MZV ČR černě), do kterých ochranné
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zakázalo nebo důrazně nedoporučuje
cestovat;.
• výlohy v souvislosti s karanténou, pokud se pojištěný v zahraničí dostal
do kontaktu s pozitivně testovanou osobou na covid-19 a byla mu nařízena
karanténa; jestliže se v důsledku nařízené karantény nebude moci vrátit do
ČR v plánované době a plánovaným dopravním prostředkem, uhradíme
za něho:
• náklady na náhradní ubytování, a to po dobu nezbytně nutnou pro pobyt
v karanténě do limitu 15 000 Kč,
• zvýšené náklady za opožděný návrat z pobytu v zahraničí do ČR po
uplynutí karantény, pokud pojištěný nemůže použít původně plánovaný
zaplacený dopravní prostředek (nebo nemůže dál pokračovat v plánované
cestě) do limitu 15 000 Kč.

 

veřejný příslib